اداره مدرسه توسط شوراي دانش آموزان
ارائه نتايج ميان نوبت اول و ديدار اوليا با دبيران


براساس ارزيابي گزارشات ارائه شده دبيرستان دوره اول نمونه دولتي شهيد همّت از سوي

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران گواهينامه هوشمندسازي و ستاره دريافت كرد.

 

 

 

                                

 

 


 

 

آدرس : تهران،خيابان نبرد جنوبي،خيابان شهيد بقايي، خيابان شهيد آقاجانلو جنوبي،انتهاي خيابان انصارالحسين
تلفن : 33723336
آدرس رايانامه : school hemmat15 ir