اولين جلسه عمومي كاركنان و اوليا دانش آموزان مدرسه نمونه دولتي شهيد همت در روز شنبه مورخ 93/6/22 برگزار گرديد.

براساس ارزيابي گزارشات ارائه شده دبيرستان دوره اول نمونه دولتي شهيد همّت از سوي

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران گواهينامه هوشمندسازي و ستاره دريافت كرد.


 

 

 

 

 


 

 
 

                                

 

 

 

  


 

آدرس : تهران،خیابان نبرد جنوبی،خیابان شهید بقایی، خیابان شهید آقاجانلو جنوبی،انتهای خیابان انصارالحسین
تلفن : 33723336
آدرس رايانامه : school hemmat15 ir