"لطفا به منظور نمايش و عملكرد بهتر سايت

از مرورگرهاي به روز شده Chrome يا Mozilla يا Internet Explorer + 10

استفاده نماييد


 
 

 براساس ارزيابي گزارشات ارائه شده دبيرستان دوره اول نمونه دولتي شهيد همّت از سوي

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران گواهينامه هوشمندسازي و ستاره دريافت كرد.

 

 
 

                                

 

 

 

  


 

آدرس : تهران،خيابان نبرد جنوبي،خيابان شهيد بقايي، خيابان شهيد آقاجانلو جنوبي،انتهاي خيابان انصارالحسين
تلفن : 33723336
آدرس رايانامه : school hemmat15 ir
آدرس : تهران،خيابان نبرد جنوبي،خيابان شهيد بقايي، خيابان شهيد آقاجانلو جنوبي،انتهاي خيابان انصارالحسين
تلفن : 33723336
آدرس رايانامه : school hemmat15 ir

 

 

 

آدرس : تهران،خیابان نبرد جنوبی،خیابان شهید بقایی، خیابان شهید آقاجانلو جنوبی،انتهای خیابان انصارالحسین
تلفن : 33723336
آدرس رايانامه : school hemmat15 ir